Datum: | Nyheter: Kommun & politik

Aktuellt från kommunstyrelsen den 18 november 2020

En kvinna sitter och rensar ogräs bland växter på ett fält i solsken.

Den nya energi- och klimatplanen stärker Lomma kommuns hållbara profil.

Kommunstyrelsen i Lomma kommun hade sammanträde den 18 november. Här är en sammanfattning av några av ärendena. Protokoll från mötet publiceras inom kort på lomma.se Länk till annan webbplats.

Lomma kommun ledande inom miljöarbetet

Lomma kommun ligger i framkant inom miljöarbetet och har mycket goda förutsättningar att fortsatt vara en ledande aktör i arbetet med att minska klimatpåverkan. Det ska den nya energi- och klimatplanen se till.

Lomma kommun har mycket goda förutsättningar, kanske bäst i regionen och landet, för att kunna sätta tuffa och skarpa mål och gå främst i arbetet med energi-och klimatfrågor. Detta beror på flera faktorer. Bland annat finns här:

 • Hållbar kollektivtrafik (persontågstrafiken drar igång den 13 december)
 • Högutbildade invånare och hög inkomstnivå, vilket leder till större möjlighet till elbil och solceller
 • Förhållandevis lite industri
 • Liten geografisk yta
 • Fossilfri fjärrvärme

Förutsättningarna gör att de övergripande målen i energi-och klimatplanen är skärpta i jämförelse med nationella och regionala målsättningar. Det primära fokuset är kommunens arbete med åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser.

Bland målen finns:

 • Lomma kommun ska vara en förebild i arbetet med minskad klimatpåverkan
 • Utsläpp av växthusgaser ska minska årligen
 • Andelen hållbara resor ska öka årligen
 • År 2030 ska utsläppen av växthusgaser från transporter inom Lomma kommun vara minst 70 procent lägre än år 2010
 • Utsläppen av växthusgaser från konsumtion ska minska årligen

Kommunens organisation ska också stärka sitt hållbara arbete. Bland annat ska verksamheterna inte använda fossila bränslen i sina transporter, resor eller köpta tjänster. År 2025 ska energianvändningen i Lomma kommun vara minst 30 procent lägre än 2005.

Den nya planen gäller för 2021-2025 och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta den vid nästa sammanträde den 3 december. Energi- och klimatplanen kommer att publiceras i sin helhet på lomma.se när den antagits.


Avgifterna för felparkering föreslås höjas

Avgiftsnivåerna för felparkering har varit oförändrade sedan 2015. Nu föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar om att avgifterna höjs. Syftet är att anpassa avgiftsnivåerna till närliggande kommuner och att öka regelefterlevnaden.

En parkeringsbot i kategorin som motsvarar 800 kronor idag föreslås höjas till 1 000 kronor. De ändrade avgifterna föreslås börja gälla vid årsskiftet.

I de mest centrala delarna är parkeringen begränsad till 2 timmar. Gratis p-skiva finns att hämta i kommunhusets reception, Lomma bibliotek samt i flera affärer i centrum.

På lomma.se går det att läsa mer om generella parkeringsregler i kommunen.


Beslut om hållbarare avloppsrening

Lomma kommun ingår tillsammans med kommunerna Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö i VA SYD, som ansvarar för att tillhandahålla dricksvatten, hantera avloppsvatten och dagvatten.

Nu planeras för en modernisering och satsningar på en hållbarare avloppsrening. För att möta den kraftiga befolkningsökningen och skärpta miljökrav behöver många av VA SYD:s avloppsreningsverk moderniseras och byggas ut. Bland annat ska Sjölunda vid Spillepengen i Malmö moderniseras och byggas ut till ett större regionalt reningsverk med införande av rening av läkemedel. Det ska också byggas en överföringsledning från Lund till Malmö som Lomma kommun ansluts till.

Kommunstyrelsen i Lomma kommun föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Lomma kommun förbinder sig att medverka och finansiera sin del i denna utveckling.


Ny renhållningsordning har tagits fram

Vid årsskiftet ska en ny renhållningsordning för Lomma kommun börja gälla. Det föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar om. Renhållningsordningen innehåller bland annat en ny kretsloppsplan som genomförs gemensamt för tio skånska kommuner.

Den nya kretsloppsplanen ”Från avfall till resurs” gäller 2021-2030 och är gemensam för Lomma, Kävlinge, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. Planen genomförs i samarbete med SYSAV.

Syftet är att skapa en hållbar resursanvändning där avfall förebyggs, material och produkter stannar i kretsloppet och det avfall som ändå uppstår ses som en resurs. Kretsloppsplanen riktar sig till alla som bor eller är verksamma i de tio kommunerna, det vill säga både kommunala förvaltningar och bolag samt kommunens invånare, företag och organisationer.

Renhållningsordningen innehåller även nya föreskrifter för avfallshanteringen i Lomma kommun. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar även om dessa vid nästa sammanträde den 3 december.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Franzén

Navigera vidare

Arkiv