Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Kommun & politik, Övergripande

Aktuellt från kommunstyrelsen den 26 augusti 2020

Flygfoto över planområdet för ett nytt bostadskvarter längs Karstorpvägen i Lomma.

Flygfoto över planområdet för ett nytt bostadskvarter längs Karstorpvägen i Lomma.

Kommunstyrelsen i Lomma kommun hade sammanträde den 26 augusti. Här är en sammanfattning av några av ärendena. Protokoll från mötet publiceras inom kort här: Öppnas i nytt fönster.

Lomma kommun positiv till Region Skånes tågstrategi

Region Skåne håller på att ta fram en tågstrategi för Skåne med sikte på år 2040. Tågstrategin är en plan för hur den regionala tågtrafiken i Skåne ska utvecklas. Den är också ett viktigt underlag i dialogen med Trafikverket och regeringen om vilka satsningar som behövs i infrastrukturen framöver.

Strategin är nu ute på remiss och berörda kommuner har fått möjlighet att ge sin syn på innehållet. Lomma kommun är positiv till förslaget men önskar bland annat att även godstrafiken ska tas upp i tågstrategin, eftersom den berör resandet i och med att godstågen går på samma spår som persontågen. Kommunen önskar också att satsningen på halvtimmestrafik på Lommabanan framgår tydligare.

 

Ett steg närmare nytt bostadskvarter vid Karstorpvägen

Det planeras för ett nytt bostadskvarter i södra Lomma. Området ligger intill Lomma Folkets Hus och avgränsas av Kartstorpsvägen och Strandvägen. Här planeras det byggas cirka 24 lägenheter i bebyggelse med högst fyra våningar.

Detaljplaneförslaget har tidigare varit ute på samråd. Kommunstyrelsen har nu beslutat att förslaget godkänns att skicka ut på granskning, med tillägget att en översyn ska ske gällande möjligheterna till ytterligare lokalt omhändertagande av dagvatten.

Granskningen är ytterligare ett tillfälle för dig som är berörd av förslaget att lämna dina synpunkter.

Läs mer om detaljplaneprocessen här: Öppnas i nytt fönster.

 

SD:s motion om hemvändande terrorister föreslås avslås

Sverigedemokraterna lämnade förra året in en motion om att den som deltagit i, eller understött terrorism inte ska vara välkommen i Lomma kommun. Motionen påkallade bland annat också att Lomma kommun ska uppmana regeringen att snabbt vidta åtgärder som gör det omöjligt för IS-terrorister att återvända till Sverige.

Kommunstyrelsen rekommenderar nu kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att polisiära och säkerhetspolitiska frågor samt frågor kring vem som får resa in i eller vara bosatt i landet, enligt svensk lagstiftning är en statlig angelägenhet.

Kommunstyrelsen konstaterar också att det i dagsläget inte finns något behov av att tillskriva regeringen i frågan. Kommunfullmäktige hanterar ärendet den 10 september.

 

Investeringsprocessen i Lomma kommun tillfredsställande

Lomma kommuns arbete med att styra sina investeringsprojekt är tillfredsställande. Det visar en granskning som ett revisionsföretag gjort. Nu stärks processen ytterligare genom en uppdatering i reglerna kring processen. Slutredovisningarna av projekten ska bli utförligare och investeringarna ska alltid delas upp i enskilda poster i redovisningen.

Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige att godkänna uppdateringen av reglerna under sammanträdet den 10 september.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv