Datum: | Nyheter: Kommun & politik

Aktuellt från kommunstyrelsen den 20 maj 2020

Arkitektskiss över stationshuset i Bjärred.

Arkitektskiss över stationshuset i Bjärred.

Extra anslag till Stationshuset i Bjärred och negativt besked gällande planer på ett villaområde söder om Bjärred. Det handlade några av ärendena om på kommunstyrelsens möte den 20 maj. Här nedan följer en sammanfattning.

Protokollet från mötet publiceras inom kort här:


Extra anslag för restaurering av stationshuset i Bjärred

Den gamla järnvägsstationen i Bjärred, som ingår kommunens kulturmiljöprogram, har under hösten målats om utvändigt. Fullmäktige beslutade i budget för 2020 att renovera innemiljön och anpassa utemiljön för att möjliggöra för en eller flera entreprenörer att driva servering respektive kontorsuthyrning, till en totalkostnad om 5 mnkr.

All restaurering är tänkt att ske med varsam hand och framför allt matsalen kommer att få byggnadens forna glans från början av 1900-talet. Dessutom behövs en investering i värmesystemet och en invändig isolering i glas av de stora glaspartierna. Utvändigt anläggs bland annat parkeringsplatser, ett större trädäck och en miljöstation för att hantera fastighetens avfallsbehov.

Lägsta anbud, plus kommunens egna projektkostnader, överstiger beslutad budget. Förslag på ny totalutgift är 10,5 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen rekommenderar nu kommunfullmäktige att bevilja tekniska nämnden ett extra anslag under 2020 avseende ombyggnaden. Anslaget finansieras genom ökad upplåning.

Samtliga partier var inte eniga och ärendet behandlas av kommunfullmäktige den 11 juni.

Läs mer om stationshuset i Bjärred här:


Ytterligare investeringar för utomhusscen

Lomma kommun ska uppföra en utomhusscen vid Amfiteatern i Lomma. Tanken är att föreningar, privatpersoner, företag och ideella organisationer ska kunna bedriva både vardaglig verksamhet men även kunna genomföra publika arrangemang här.

Projektet är budgeterat till 2,9 miljoner kronor, varav 2 miljoner delfinansieras av Leader Lundaland. Efter anbudsförandet är ny beräknad totalutgift 5,3 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen föreslår nu att kommunfullmäktige beslutar att ytterligare 2,4 miljoner kronor avsätts. Finansiering hanteras i ordinarie budgetprocess.

Samtliga partier var inte eniga och ärendet behandlas av kommunfullmäktige den 11 juni.

Läs mer om utomhusscenen vid Amfiteatern här:


Negativt besked för planförslag

Byggföretaget Trivselhus Mark AB har ansökt om att planlägga ett område strax söder om Bjärreds tätort för bostadsändamål med 30-40 villor. Kommunstyrelsen har gett ett negativt planbesked på ansökan.

Förslaget i ansökan strider mot gällande översiktsplan, eftersom området inte är angivet som utbyggnadsområde. I den nya översiktsplanen, som är ute på samråd fram till den 16 juni, fastställs även att ny bebyggelse bör ske vid centrala kollektivtrafiknära lägen.

Området är idag åkermark av den näst högsta bördighetszonen. Enligt den nya översiktsplanen ska även oexploaterade kust och fria utblickar bevaras.


Förslag på ny renhållningsordning

Lomma kommun arbetar med att ta fram en ny renhållningsordning. Den innehåller regler för avfallshantering och en gemensam kretsloppsplan, två viktiga kuggar i Lomma kommuns arbete för ett hållbart samhälle.

Arbetet har gjorts tillsammans med det gemensamägda bolaget Sysav och elva av ägarkommunerna (Lomma, Kävlinge, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad).

Kommunstyrelsen har nu lämnat ett yttrande över den föreslagna renhållningsordningen. Beslut om den väntas tas senare under 2020.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv