Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Kommun & politik, Övergripande

Aktuellt från kommunstyrelsen den 22 april 2020

Gata med hus i Lomma.

Bostadsbyggandet förväntas fortsätta i kommunen, och därmed väntas även befolkningen öka.

En ny befolkningsprognos, kvartalsrapporten och en ny strategi för parkering i våra tätorter – det var några ämnen som togs upp under kommunstyrelsens sammanträde den 22 april. Här är en kort sammanfattning.

Ny befolkningsprognos framtagen

Det förväntas byggas 730 nya bostäder i kommunen de närmsta fem åren. Bostäder som skapar möjlighet till inflyttning och befolkningen förväntas därför öka från 24 843 invånare (2019) till 26 650 år 2025.

Av de 730 nya bostäderna förväntas 515 byggas i södra och 220 i norra kommundelen. Prognosen blickar även fram till 2030. Under den senare halvan av 2020-talet förväntas byggandet av nya bostäder öka kraftigt i den norra kommundelen.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att befolkningsprognosen ska gälla som underlag i kommunens budgetarbete och verksamhetsplanering. Ett av syftena med prognosen är just att stödja planeringen av den kommunala servicen.

Prognosen togs fram innan coronaviruset fick större spridning. En följd av pandemin är att osäkerheten kring utvecklingen på bostadsmarknaden ökat. Planeringsavdelningen följer utvecklingen och återkommer för det fall att bostadsbyggandet ser ut att avvika från prognosen.


Kvartalsrapport visar på osäker prognos

Lomma kommuns första kvartalsrapport för 2020 är färdig. Prognosen för året är ett resultat på 44,8 mnkr vilket ligger i nivå med budgeterat resultat. Rensar man från en jämförelsestörande post, förändring av marknadsvärdet på pensionsförvaltningen, så landar 2020 års prognos på 59,8 mnkr.

Prognosen innehåller stora osäkerheter på grund av coronapandemin. Konjunkturen har försämrats och kommunens skatteintäkter har preliminär minskat, dock kommer statsbidrag att kompensera en stor del av detta.

I nuläget är det mycket svårt att bedöma de ekonomiska effekterna för Lomma kommun i sin helhet, konstateras i rapporten.

Kommunstyrelsen har godkänt kvartalsrapporten som du kan ta del av här: Pdf, 482.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Ny strategi för parkering på gång

Förutsättningar i samhället ändras med tiden. Det sker även stora förändringar i Lomma kommun, i december startar bland annat persontågtrafiken till kommunen. Sammantaget gör det att det behövs en ny strategi för parkering i kommunen.

Planeringsavdelningen har tagit fram ett förslag till ”Parkeringsstrategi med parkeringsnorm för cykel och bil i Lomma kommun”. Syftet är att skapa god tillgänglighet till tätorternas kvalitéer oavsett val av färdslag. Strategin ska också bidra till att både de mål som kommunen har satt upp och de mål som finns på regional och nationell nivå uppnås.

Föreslagen strategi med parkeringsnorm ska utgöra ett verktyg för att öppna upp för miljövänliga alternativ. Investering i en bättre kollektivtrafik har gjorts vilket påverkar. Förslaget ger en ökad flexibilitet när det gäller parkeringsytorna och svarar an mot klimatutmaningarna.

Förslaget innehåller åtta strategier som Lomma kommun ska verka för:

  • Samnyttjande av parkeringsplatser
  • Parkeringsbehovet samlas i gemensamma anläggningar
  • Tillgängligheten till stora målpunkter förbättras genom att resor med hållbara färdslag till dessa främjas
  • Tillgängligheten till centrum förbättras
  • Pendlarparkeringar skapas
  • Parkeringstillgången på arbetsplatser hålls låg
  • Boendeparkering underlättas
  • Flexibla parkeringstal tillämpas

Kommunstyrelsen har nu beslutat att förslaget skickas på internremiss till samtliga kommunala nämnder. Slutgiltigt beslut väntas sedan tas i höst.


Protokoll från mötet publiceras inom kort under fliken politik och demokrati: Öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Franzén

Navigera vidare

Arkiv