Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Kommun & politik, Övergripande

Aktuellt från kommunstyrelsen den 25 mars 2020

Illustration över den föreslagna nya Långa bryggan.

Illustration över den nya föreslagna Långa bryggan. Illustration: Structor Bro och Anläggning Malmö AB

Långa bryggan i Bjärred, busslinje 137 i Bjärred och Lomma kommuns årsredovisning – det handlade några av ärendena på kommunstyrelsens möte den 25 mars om. Här kommer en sammanfattning av dessa.

Långa bryggan föreslås ersättas med helt ny konstruktion

Långa bryggan i Bjärred helrenoverades senast 1992 och har en begränsad återstående livslängd. Därför har tekniska nämnden i Lomma kommun fått uppdraget att ersätta bryggan. Förstudien visar att bästa alternativet är att Långa bryggan ersätts med en helt ny konstruktion med förbättrad funktion och ökad livslängd, som görs kraftigare och högre än den som finns idag.

Den nya konstruktionens bryggdäck föreslås placeras på +2,9 meter över havet vilket är 0,4 meter högre än idag. Konstruktionen blir då mindre utsatt för krafter från vågor vid stigande vattennivåer. En bredare brygga – 2,4 meter istället för dagens 2,0 meter – föreslås för att höja kvaliteten, göra det lättare att mötas och skapa bättre tillgänglighet till de olika delarna av bryggan.

Förslaget innebär också en större plattform längst ut och en mer tillgänglig entré vid stranden. Det innehåller även en plattform halvvägs ut på bryggan med badtrappa samt möjlighet till förvaring och sittplatser.

Ambitionen är att den nya bryggan ska börja byggas hösten 2021. Den nya bryggan byggs parallellt med den nuvarande bryggan som kommer att vara öppen under bygget.

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget. Kommunfullmäktige behandlar ärendet den 23 april.


Satsningar på infrastruktur för linje 137 i Bjärred

Investeringar för busslinje 137 är på gång i Bjärred. En vändplats ska byggas, fyra busshållplatser ska byggas ut och tre övergångsställen ska bli upphöjda.

Spårvägen i Lund öppnar i december 2020. Detta påverkar även busslinje 137 som behöver ha en ändstation i Bjärred och inte längre kan köras i en slinga som idag. En ny vändplats kommer därför att byggas vid Trädgårdsvägen. Fyra hållplatser vid Västanvägen behöver också byggas ut för att finnas på båda sidorna om vägen. De nya hållplatslägena kommer att vara utan busskurer.

Lomma kommun upphandlar och bygger vändpunkten och hållplatserna och Skånetrafiken medfinansierar satsningen.

Kommunstyrelsen föreslår nu kommunfullmäktige att tilldela tekniska avdelningen investeringsmedel för ovanstående projekt. Kommunfullmäktige behandlar ärendet den 23 april.


Årsredovisningen för 2019 färdig

Lomma kommuns årsredovisning för 2019 har behandlats i kommunstyrelsen. Bland årets händelser som lyfts fram finns:

  • Årets verksamhet visade ett positivt ekonomiskt resultat på ca 104 miljoner kronor, som rensat för engångsposter motsvarar en positiv budgetavvikelse på ca 8 miljoner kronor.
  • Stora investeringar har gjorts i byggprojekt. I Bjärred har det bland annat byggts en ny parkourbana i Bjärehovsparken och Löddesnässkolan byggs om och till för fullt. I Lomma har nya delen av Pilängsskolan färdigställts, ett bättre gång- och cykelstråk längs Vinstorpsvägen har byggts och stationsområdet i Lomma börjar ta form.
  • Det blir ett tredje tågstopp på Lommabanan i kommunen, utöver Lomma och Flädie. Det tredje stoppet vid Alnarp planeras vara färdigt i slutet av 2026.
  • Befolkningsutvecklingen blev lägre än föregående år. Invånarantalet uppgick till 24 834 vid årsskiftet 2019/20, vilket är en ökning med 71 personer sedan föregående årsskifte.

Årsredovisningen behandlas slutligen i kommunfullmäktige den 23 april. En utförligare sammanfattning av årsredovisningen publiceras i samband med detta.


Hela protokollet från kommunstyrelsens möte publiceras inom kort på lomma.se:

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Franzén

Navigera vidare

Arkiv