Livsmedelsprovtagning

Varje år samlas livsmedelsprover in för att sedan analyseras. Det rör sig om både mikrobiologiska analyser för att hitta skadliga bakterier, kemiska analyser och kvalitetsanalyser. Det är också möjligt att kontrollera redligheten.

Hur mikrobiologiska svar tolkas

Tillfredsställande

Ett prov som bedöms tillfredsställande är säkert att äta. Det finns inte fler bakterier än vad som är godtagbart.

Godtagbart med anmärkning

Provtagningen har visat att något är fel i något led. Orsakerna bör identifieras och rättas till för att inte några hälsorisker ska förekomma. Nya prover genomförs.

Otillfredsställande

Livsmedlet har bedömts innehålla så mycket bakterier eller ämnen att människor kan bli sjuka av att äta det. Otjänliga livsmedel får inte säljas eller serveras. Omprov tas och vad som orsakar felet utreds.

Kostnader

Kostnader för normal kontroll täcks av den avgift som livsmedelsföretaget betalar via den årliga kontrollavgiften.

Extra offentlig kontroll är kontroll som utförs efter det att brister har upptäckts eller framkommit på grund av klagomål, tips och liknande. Alla kostnader för extra offentlig kontroll ska betalas av företagen. Det kan till exempel vara analyskostnader, materialkostnader och arbetskostnader.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: