Lantbruk

Lantbruk räknas i miljöbalkens mening som miljöfarlig verksamhet. Det är en näringsform som bland annat innefattar skogsbruk, odling samt djurskötsel. Kommunen har tillsyn över miljöskydd samt hälsoskydd för lantbruk.

Ett tillsynsbesök kan vara antingen anmält eller oanmält. Vid besöket utförs en rundvandring och dokumentationen ses över. Det som kontrolleras vid besöket är bland annat verksamhetens egenkontroll, växtodlingsplan, hantering och spridning av bekämpningsmedel, lagring och spridning av gödsel, hantering av farligt avfall, olja och diesel. Tillsynsbesöken görs med stöd av miljöbalken och checklistor används som är utarbetade tillsammans med kommunerna i Skåne.

Egenkontroll

Verksamhetsutövaren ska veta vilken påverkan verksamheten har på människors hälsa samt miljön. Den som bedriver lantbruk är i miljöbalkens mening "verksamhetsutövare". Enligt miljöbalken ska den som har en verksamhet som kan medföra olägenhet för hälsa eller miljö fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka samt förebygga olägenheter.

För verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga gäller även förordning om verksamhetsutövares egenkontroll. Det som omfattas av egenkontrollen är bland annat ansvarsfördelning och kompetens inom verksamheten, drift, underhåll och skötsel, kemikaliehantering samt rutiner för fortlöpande kontroll av utsläpp till mark, luft eller vatten som kan påverka människors hälsa eller miljön.

Kemiska bekämpningsmedel

Kemiska bekämpningsmedel är produkter som är speciellt avsedda att påverka levande organismer. De kan även orsaka oönskad skada på människors hälsa eller miljön.

Ett bekämpningsmedel måste vara godkänt av Kemikalieinspektionen för att få användas eller säljas och uppgifter om godkända preparat finns i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister.

För att du ska få sprida kemiska bekämpningsmedel inom jordbruket krävs tillstånd. Du behöver även gå en behörighetsutbildning som länsstyrelsen anordnar för att få ett sprutcertifikat. Vid spridning av bekämpningsmedel finns krav på hänsyn till förhållandena på platsen, mark- och vindanpassade avstånd, utrustning samt att dokumentation ska föras. Rengöring och påfyllning av en spruta ska ske på en säker plats utan att utsläpp till mark, grundvatten eller ytvatten kan ske.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: