Hygienlokaler

Yrkesmässig hygienisk verksamhet så som fotvård, frisör, hudvård, tatuerare, akupunktur och massage omfattas av miljöbalkens regler och Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Anmälningsplikt

Om du planerar att starta en verksamhet, kontakta miljöenheten för information om vilka krav som gäller för just din verksamhet. Broschyrer om vilka regler som gäller för olika hälsoskyddsverksamheter har tagits fram och finns längst ner på sidan.

För en del av verksamheterna krävs en anmälan till miljöenheten. För övriga verksamheter kan en frivillig registrering lämnas in till miljöenheten. Anmälningspliktiga verksamheter får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Följande hygienlokaler är anmälningspliktiga

  • Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta* genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, tatueringsnålar, sprutor, lansetter, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg
  • Bassängbad som är upplåtna till allmänheten eller som annars används av många människor
  • Solarier (i enlighet med strålskyddslagen)

Följande hygienlkoaler är inte anmälningspliktiga

  • Yrkesmässig hygienisk verksamhet som inte innebär risk för blodsmitta* såsom hårvård, manikyr/pedikyr, massage och annan kroppsvård, skönhetsbehandling och hudvård och zonterapi
  • Rakning med kniv och hyvel, eftersom avsikten med behandlingen inte är att penetrera huden
  • Diatermi (upphettning av kroppsvävnad med elektricitet), eftersom risken för blodsmitta* är minimal
  • Laserbehandling eftersom det inte kan medföra risk för blodsmitta*
  • Verksamheter där håltagning (till exempel av öron) enbart sker med sterilt smycke som sitter i en engångskassett och där smycket inte vidrörs med händerna eftersom risken för blodsmitta* är minimal

* Med blodsmitta menas smittämnen som överförs med blod till en annan persons blod direkt eller via slemhinna. Smittämnet kan ge upphov till infektion hos mottagaren. Exempel på sjukdommar som kan spridas på det här viset är hepatit B- och C-virus samt HIV-virus.

Egenkontroll

Om du driver en hygienisk verksamhet har du ansvar att fortlöpande planera och kontrollera verksamheten. Egenkontrollen är till för att verksamhetsutövaren i tid ska upptäcka eventuella risker samt brister i rutinerna. Därigenom minskas riskerna för att sprida smitta, allergi och andra olägenheter till sina kunder.

För alla anmälningspliktiga verksamheter gäller Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontrolllänk till annan webbplats.

Avfall

Om verksamheten skapar stickande och skärande avfall så som kanyler, nålar och skalpellblad ska detta hanteras med stor försiktighet. Avfallet ska hanteras separat som riskavfall.

Lysrör, batterier och färgrester som klassas som farligt avfall ska hanteras separat och tas om hand på särskilt sätt. Du som verksamhetsutövare kan även själv transportera ditt farliga avfall till en återvinningscentral. För att få göra detta krävs tillstånd eller anmälan hos Länsstyrelsen i Skåne. Apoteket tar inte emot avfall från verksamheter.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: