Fastighetsägarens egenkontroll

Inomhusmiljön kan påverkas av installationer, vilket material som använts och hur utformningen av byggnaden ser ut samt hur underhållet av byggnaden sköts. Fastighetsägaren har enligt miljöbalken ett ansvar att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa. Verksamheten eller fastigheten ska därför frekvent undersökas och riskbedömas samt om möjligt dokumenteras.

I Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns bestämmelser om skydd mot olägenheter för människors hälsa.

Enligt föreskrifterna ska en bostad:

  • "ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar,
  • ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt, medge tillräckligt dagsljus,
  • hållas tillfredsställande uppvärmd,
  • ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien,
  • ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål."

Fastighetsägaren ska följa den så kallade försiktighetsprincipen i miljöbalken. Det innebär att så snart det finns en risk ska fastighetsägaren göra det som behövs för att motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. För att uppfylla detta krav krävs kunskap om verksamheten, till exempel om lägenheternas standard och behov av underhåll samt en fortlöpande egenkontroll.

Många fastigheter har ett stort underhållsbehov på grund av gamla eller felaktiga installationer av ventilation, värme och vatten. Genom systematiskt förebyggande arbete och tydliga rutiner för hur felanmälan och fastighetsunderhåll ska utföras, kan fel upptäckas och åtgärdas innan de ger upphov till miljöproblem som påverkar de boendes hälsa negativt.

Om problem upplevs i din fastighet ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Om problemen kvarstår kan du kontakta miljöenheten.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: