Buller är högt eller
oönskat ljud som kan störa.
Olika personer kan uppleva
olika ljud som störiga.

Buller kan orsaka att
människors hälsa påverkas
på ett dåligt vis.

Om du störs av buller
från en verksamhet
eller granne så prata först
med den som stör.
Om inte det hjälper kan
du kontakta miljöenheten.

Buller

Buller anses idag vara det mest utbredda miljöproblemet, och är den störning som berör flest människor i Sverige. Buller definieras vanligtvis som oönskat ljud, vilket innebär att huruvida ett ljud upplevs som buller eller inte varierar från person till person.

Faktorer som kan påverka hur ett ljud upplevs är exempelvis tidpunkt på dygnet, i vilket sammanhang det är och vilken attityd man har till ljudet. Fysiska faktorer som ljudstyrka, karaktär och frekvenssammansättning spelar förstås också en stor roll.

Decibel

Skillnaden i ljudtryck mellan det svagaste ljud ett friskt öra kan uppfatta, och det starkaste ljud vi kan utsättas för utan att örat skadas, är mer än en miljon gånger. För att slippa ange ljudtrycksnivån med sjusiffriga tal används en logaritmisk skala kallad dB-skalan (dB = decibel). På dB-skalan anges hörtröskeln till 0 dB. En annan fördel med dB-skalan är att den bättre motsvarar hur vi uppfattar skillnader i ljudstyrka.

En fördubbling av ljudstyrkan innebär en ökning med 3 dB. För att vi skall uppleva att ljudstyrkan fördubblas krävs en dock ökning av ljudtrycksnivån med 10 dB. Detta är oberoende av var på skalan man börjar.

Begränsning av bullerstörningar

För att begränsa bullerstörningar i samhället finns det riktvärde för vilka ljudnivåer som är acceptabla för olika störningskällor.

Fasta installationer som kan alstra buller är bland annat fläkt- och ventilationsanläggningar, hissar, värmepumpar och fjärrvärmesystem. Det brukar främst vara i samband med sömn som denna typ av ljud uppfattas som störande.

Externt buller förekommer från de flesta industrier: dels från själva tillverkningsprocessen, dels från transporter, materialhantering och fläktar. Buller från en arbetsplats beror främst på vilka arbeten som ska utföras och vilka maskintyper som kommer till användning. Av stor betydelse är också hur arbetsplatsen är planerad, till exempel hur maskinerna ställs upp och skärmas av, hur transportvägar för bortforsling av schakt- och sprängmassor samt tillförsel av olika byggnadsmaterial är utformade.

Om du störs av buller från en verksamhet eller granne så bör du i första hand ta kontakt med den som stör. Om inte detta leder till någon förbättring kan du kontakta miljöenheten.

Egenkontroll av ljudnivåer vid arrangemang

Vid musikarrangemang har du som verksamhetsutövare ansvar för att kontrollera din verksamhet genom så kallad egenkontroll.

Ansvaret att kontrollera sin verksamhet enligt 26 kap 19 § miljöbalken innebär:

  • att det ska finnas rutiner för bullermätningar och andra kontroller
  • att det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning
  • att alla kontroller bör dokumenteras

Hur egenkontrollen utformas och dokumenteras beror på verksamhetens omfattning och vilken påverkan verksamheten kan ha på människors hälsa.

Mätningar av ljudnivån ska dokumenteras och kunna visas upp vid miljöenhetens inspektioner eller skickas in på begäran. Dina besökare ska kunna njuta av musiken utan risk för hörselskador och boende i närheten ska inte störas av din verksamhet.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Riktvärden för lokaler och platser dit barn under 13 års ålder inte har tillträde, såsom konserter:

  • Maximalt 115 dBA (för kortare ljudstörningar)
  • Ekvivalent 100 dBA (medelvärdet under en period)

För buller inomhus:

  • Maximalt 45 dBA (för kortare ljudstörningar)
  • Ekvivalent 30 dBA (medelvärdet under en period)
  • Ljud från musikanläggningar och ljud med hörbara tonkomponenter 25 dBA

Trafikbuller

Buller från trafik är ett stort hälsoproblem. Vägtrafikbullrets karaktär kan variera beroende på en rad olika faktorer som exempelvis hur många fordon som passerar, vilka slags fordon som passerar, vilken hastighet de kör samt vilket underlag som föreligger. Även vägkonstruktionerna kan medföra specifikt buller, till exempel slagljud från övergångskonstruktioner till broar, brunnslock och liknande.

För det mesta överväger motorljudet när man kör långsamt, men från cirka 40-50 km/h för personbilar och 60-70 km/h för lastbilar, överväger bullret från däcken och vägbanan. Karaktären påverkas också av ljudets dämpning mellan fordonet och det ställe där det hörs.

Om du upplever störningar från vägtrafik ska du i första hand kontakta väghållaren för att reda ut vilka nivåer just din fastighet utsätts för. Om störningen kvarstår kan du kontakta miljöenheten.

Buller från järnvägstrafik

Buller från järnvägstrafik påverkar många människor. Därför har Naturvårdsverket tillsammans med Trafikverket tagit fram riktvärden för buller från järnvägstrafik.

Trafikverket har ansvaret för buller från järnvägstrafik. Trafikverket har ett sektorsansvar för systemet för järnvägstransporter och är dessutom spårhållare. Det ger ett ansvar att åtgärda eventuella problem, störningar och bullerproblem i transportsystemet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: