Bekämpningsmedel

Vid spridning av kemiska bekämpningsmedel bör du alltid kontakta miljöenheten för att ta reda på vilka bestämmelser som gäller. Vid all spridning av medler ska den som avser att sprida kemiska bekämpningsmedel förvissa sig om att det kan ske utan risk för människors eller djurs hälsa, grundvattenförorening och miljön i övrigt. Skyddsavstånd ska iakttas till vattentäkter, sjöar, vattendrag, omgivande mark och annans egendom.

Hitta på sidan

Anmälan och tillstånd

Kontakta alltid miljöenehten inför en eventuell spridning för att ta reda på vad som gäller kring anmälan och tillstånd i det enskilda fallet.

Anmälan behöver göras vid spridning på banvall, idrottsanläggning, områden större än 1 000 m² där allmänheten får färdas fritt. Anmälan ska göras till miljö- och byggnadsnämnden senast fyra veckor före den dag då spridningen avses påbörjas. Anmälningsblankett finns längre ner på sidan.

Tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel krävs för spridning

  • på tomtmark för flerfamiljshus
  • på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser
  • vid planerings- och anläggningsarbeten.

Tillstånd behövs inte vid hastigt påkallade punktsaneringar mot ohyra och skadedjur. Bekämpningsmedel får inte spridas på naturbetesmarker eller på ängar. Den som avser att sprida bekämpningsmedel där allmänheten får färdas fritt ska sätta upp anslag en vecka före spridningen med följande innehåll: karta över spridningsområdet, namn, adress och telefonnummer till den som utför spridningen, spridningsmetod och beräknad tidpunkt för spridningen samt var ytterligare upplysningar kan fås.

Inom strandskyddat område gäller speciella regler och det är oftast förbjudet att sprida bekämpningsmedel där.

Dokumentation

Vid spridning av kemiska bekämpningsmedel klass 1 eller klass 2 ska dokumentation ske. Följande ska antecknas: medel och dos, tidpunkt och plats för spridning, vilka försiktighetsmått som iakttagits vid påfyllning och rengöring av sprutan.

Dokumentationen ska sparas i tre år och vid anmodan visas upp för miljö- och byggnadsnämnden. Motsvarande dokumentation rekommenderas vid spridning av bekämpningsmedel klass 3.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: