Lediga jobb i Lomma kommun

Tjänst
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag: 2021-08-02
Som enhetschef får du ett spännande och utmanande uppdrag där din uppgift är att leda och utveckla verksamheten i linje med Socialnämndens uppsatta mål och gällande lagstiftning. Du har ansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och kvalitet. Du ansvarar för att planera, leda och utvärdera verksamheten samt att verksamheten håller hög kvalitet och är i framkant inom området. I din roll förutsätts att du skapar ett gott samarbete både internt och externt för att kunna stödja och leda utvecklingsprocesser inom området. Tjänsten är underställd avdelningschef för HSL, myndighet och korttidsverksamhet och du ingår i den ledningsgruppen.
39437B72-090D-418E-ACA0-8C2EA9FA3B96
Sista ansökningsdag: 2021-08-08
Som controller i Lomma kommun har du samordningsansvar för förvaltningens ekonomiprocesser samt är föredragande i nämnd. Du stödjer förvaltningen i arbetet med budget, uppföljning, analyser och utvecklingsarbete. Tillsammans med övriga kollegor på ekonomiavdelningen säkerställer du att våra chefer och politiker har de bästa förutsättningarna att leda och styra verksamheten med fokus på kommunens övergripande mål: kvalitet i framkant, hållbarhet, trygghet och kommunikation.Vi söker nu en utvecklingsinriktad controller som kommer arbeta med och stödja samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar mot både Tekniska nämnden och Miljö- och byggnadsnämnden. Förutom driftsfrågor ingår även kommunens exploateringsverksamhet samt majoriteten av investeringsprojekten inom samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområden. Till exempel investeringar i fastigheter, infrastruktur och anläggningar.Du arbetar stödjande till förvaltningschef samt övriga chefer inom förvaltningen. Du arbetar nära dina kollegor på ekonomiavdelningen och tillsammans säkerställer ni effektiva gemensamma processer, förbättringsarbete och best practise.Som controller ansvarar du för budgetarbete, prognoser, kvalitetssäkrad rapportering och bokslut. Du arbetar även med analysarbete och utvecklar ekonomistyrningen tillsammans verksamheterna inom förvaltningen.I din roll som controller ingår arbete i utvecklingsprojekt och omvärldsbevakning. Du får vara med att utveckla ekonomifunktionen som aktivt stödjer utvecklingen av kommunens verksamhet och ger cheferna rätt förutsättningar att leda sina verksamheter. Du är även involverad i att utveckla användningen av våra gemensamma system och verktyg.
E3800380-1859-429C-9699-91BA738BFE5B
Sista ansökningsdag: 2021-08-08
Hej jag heter Pia Alexius och är områdeschef i Kultur och fritid. Det är tillsammans med mig och mina medarbetare du kommer arbeta i din roll som fritidsassistent. Du kommer att ingå i ett kreativt arbetslag där du själv förväntas bidra till utvecklingen av ungdoms- och fritidsklubbsverksamheten i Lomma kommun. Du kommer att arbeta på fritidsgården Centralen i Lomma och i inskriven fritidsklubbsverksamhet på någon av våra tre fritidsklubbar. Vår fritidsgård centralen har en öppen ungdomsverksamhet på kvällstid för 13-18-åringar. Vi är medlemmar i KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan), vilket innebär ett starkt fokus på ungdomars delaktighet och inflytande. Vår fritidsgård Centralen är en arena för unga människors växande och välmående där besökarna får möjlighet att ta del av ett icke formellt lärande. Aktiviteter skapas i hög utsträckning tillsammans med och av ungdomarna där din roll är att stötta och inspirera utefter metoder i inflytande och delaktighetsprocesser. Som fritidsledare i den öppna ungdomsverksamheten planerar och genomför du fritidsverksamhet i öppen verksamhet, gruppverksamhet och uppsökande verksamhet tillsammans med ungdomar och kollegor. Vi har tre fritidsklubbar med inskriven verksamhet och en öppen verksamhet för 10 -12-åringar på eftermiddagarna. Fritidsklubbsverksamheten drivs på uppdrag av Barn och utbildningsförvaltningen och går under skollagen Grundskolans läroplan för fritidshem LGR 11. Undervisningen ska syfta till att stimulera barnens utveckling och lärande samt erbjuda barnen en meningsfull fritid. Du ska på ett ansvarsfullt och professionellt sätt kunna kommunicera och samverka med barn och vuxna i enlighet med Fritidsklubbens uppdrag där verksamheten präglas av omsorg om barnets välbefinnande. Du ska kunna etablera kontakt med barn och vårdnadshavare samt visa förmåga att verka i enlighet med verksamhetens värdegrund. Det kan även bli aktuellt med arbete som elevcoach på högstadieskola. I rollen som elevcoach är dina huvuduppgifter att finnas tillgänglig för eleverna under rasterna, organisera aktiviteter både ute och inne, arbeta med värdegrundsövningar och gruppstärkande aktiviteter ute i klasserna samt sköta skolkaféet. Vikariat 1 år med möjlighet till förlängning Arbetstiden är förlagd till vardagar och var tredje/ var fjärde helg.
B0860888-505F-4B18-A4A2-D8DE65A73BA6
Sista ansökningsdag: 2021-08-09
I Lomma kommun arbetar vi med en värdegrund som utgår från orden öppenhet, respekt och ansvar. Engagerade medarbetare driver utvecklingen framåt och gör Lomma kommun till en arbetsgivare som stimulerar glädje och engagemang. Tillsammans i samtid för varje barns framtid är vår förvaltningsgemensamma vision.Strandskolan är en kommunal F-3-skola med drygt 180 elever. Skolan har fyra avdelningar, Gläntan, Vågen, Stranden och Stenen, med ca 45 elever per avdelning. Skolan byggdes 2017 och har stranden som närmsta granne. Strandskolans fritidshems målsättning är att alla elever ska känna sig glada, trygga, sedda och uppskattade stärka samarbetsförmågan hos eleverna bygga aktiv livsstil hos eleverna aktivt arbeta med elevdelaktighet eleverna utforskar sin nyfikenhet skapa god kommunikation med eleverna och vårdnadshavarna
183F546B-9DDA-4DD3-A861-061C7F3FF2BC
Sista ansökningsdag: 2021-08-15
Expansiva Lomma kommun erbjuder ett spännande ledaruppdrag med stora möjligheter att påverka inom stadsbyggnadsområdet de kommande åren. Vi söker en drivande, resultatinriktad planchef som vill vara med och lyfta samhällsbyggnadsfrågorna till nästa nivå.Rollen är bred och innefattar många olika kompetenser och verksamhetsområden. Lomma kommun har en tydlig ambition att ta nästa steg i den fysiska utvecklingen. Kommunens strategiska geografiska kustläge mellan Malmö och Lund, närheten till Köpenhamn, byggande av nya järnvägsstationer, nya bostadsområden och en generellt offensiv inriktning på samhällsbyggnadsområdet är spännande utmaningar framåt. Vi söker en engagerad ledare med erfarenhet av att driva utvecklingsarbete.Som Planchef rapporterar du till förvaltningschefen och blir en nyckelperson i samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp. Tillsammans med övriga avdelningschefer och politiska företrädare bidrar du till att ständigt utveckla kommunen i syfte att nå hög kvalitet, god effektivitet och bästa möjliga resultat.Totalt arbetar 10 personer på planavdelningen. Inom avdelningen finns alla tidiga skeden av samhällsbyggnadsprocessen samlade i form av översiktsplanering, miljöstrategiskt arbete, detaljplanering, bostadsplanering, statistik och prognoser, kollektivtrafik, klimatanpassning samt naturvård. Medarbetarnas är samhällsplanerare, planarkitekter, miljöstrateger samt stadsarkitekt.
522622B0-F1F1-469E-A3E2-D23E2CC96287
Tjänst: SFI-lärare
Sista ansökningsdag: 2021-08-16
Vi söker dig som har intresse av mångkultur och utbildning och som brinner för SFI-undervisning. Lärcentrum, liksom all utbildningsverksamhet i Lomma kommun, kännetecknas av professionalitet, engagemang, glädje och lärande, både i mötet med elever/studerande och med kollegor. Vår arbetsplats är förlagd på Vinstorpsskolan som ligger centralt i Lomma centrum. Du arbetar tillsammans med lärarkollegor, ungdomskoordinator och studie- och yrkesvägledare, med sedvanliga läraruppgifter som planering, genomförande, uppföljning och betygsättning samt kartläggning av de studerande inför utbildningsstarten.
53EE1FDE-572F-42C9-81B9-64A1565D6DBF
Sista ansökningsdag: 2021-08-20
Du kommer att arbeta nära skolans lärare för att ge våra elever de bästa förutsättningar att lära sig och att lyckas under sina år hos oss. Du har ett relationsskapande förhållningssätt och ett gott, smidigt bemötande till såväl elever, kolleger och vårdnadshavare. Du genomför pedagogiska kartläggningar och medverkar i upprättande av åtgärdsprogram samtutvärdering av dessa. Du är ett aktivt stöd för lärarna i deras dokumentation kring elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Du är flexibel och kan ställa om för att möta elever i deras mående och lärande. Du kan tänka utanför boxen och samtidigt kunna hålla i processer.Även om tjänsten är rubricerad som specialpedagog arbetar du med våra elever. Vi har en verksamhet som kallas för "flexen" som står för ett flexibelt lärande. Inom ramen för EHT och extra anpassningar får elever stöd i sin skolvardag. Du arbetar också tillsammans med skolans övriga specialpedagoger/-lärare för att utveckla skolans arbetssätt ocharbetsmetoder inom området. Vi har ett spec-team som samarbetar kring ärenden, gör analyser av screeningar och utvecklar våra lärmiljöer för att på bästa sätt möta elever i behov av särskilt stöd.Som specialpedagog förväntas du även samordna våra stödinsatser inom 4-6 tillsammans med skolledningen.Vi förväntar oss att du är aktiv i arbetslagsarbete samt i vårt gemensamma kvalitetsarbete på skolan. Du behöver vara självstartande och ha en förmåga att se vad som behöver göras i olika sammanhang.
CC7097FE-DA08-49A6-BF20-8181D5BF9BBE
Sista ansökningsdag: 2021-08-22
Vi söker dig som vill vara en del av vår arbetsgrupp på Jonasgården, Orion eller Vega där du arbetar med vårdtagare som har särskilda vård- och omsorgsbehov. Du kommer att ha ett nära samarbete med våra sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Arbetet kommer att innefatta hälso- och sjukvårdsinsatser vilket du får genom delegering.Du kommer att ha en viktig roll för att säkerställa vårdtagarnas basala omvårdnadsbehov. I arbetsuppgifterna ingår bland annat mätning av puls, blodtryck, syresättning, såromläggningar, särskilt larm. Vi erbjuder ett stimulerande och lärorikt arbete och du får jobba i ett trevligt gäng där gott samarbete kombineras med självständiga arbetsuppgifter.
14C971EE-D199-483A-8360-280084428458
Sista ansökningsdag: 2021-08-22
Vi söker dig som vill vara en del av vår arbetsgrupp på Jonasgården eller Orion där du arbetar med vårdtagare som har särskilda vård- och omsorgsbehov. Du kommer att ha ett nära samarbete med våra sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Arbetet kommer att innefatta hälso- och sjukvårdsinsatser vilket du får genom delegering.Du kommer att ha en viktig roll för att säkerställa vårdtagarnas basala omvårdnadsbehov. I arbetsuppgifterna ingår bland annat mätning av puls, blodtryck, syresättning, såromläggningar, särskilt larm. Vi erbjuder ett stimulerande och lärorikt arbete och du får jobba i ett trevligt gäng där gott samarbete kombineras med självständiga arbetsuppgifter.
3B4BDC0A-C5D9-46B8-97AF-EF4ACED8ED93
Sista ansökningsdag: 2021-08-24
Uppdraget som fastighetssamordnare innebär att ha ett övergripande ansvar och kännedom om förvaltningens samlade fastighetsinnehav i form av bostäder och lokaler. Uppdraget innebär att ha kontakt med interna samverkansparter inom förvaltningen men också med övriga förvaltningar, särskilt samhällsbyggnadsförvaltningen. Externa kontanter med privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och hyresgäster ingår också som en självklar del i vardagen. Fastighetssamordnaren är den funktion i förvaltningen som hanterar alla frågor om bostäder och lokaler, både de operativa men också de strategiska. Förvaltningens långsiktiga plan för bostads- och lokalförsörjning är en bärande plattform för fastighetssamordnarens göranden. Fastighetssamordnaren ska kunna balansera de operativa frågorna som rör kontraktsskrivning, avhysning och besiktningar likväl som avtalsuppföljning och att skriva fram strategiska dokument till socialnämnden.
574A1E3B-A820-425C-BA61-C45ECD5D4B88