Lediga jobb i Lomma kommun

Tjänst
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag: 2021-10-24
Fastighetsbranschen är spännande och teknikintensiv och utvecklingen kring digitalisering, energieffektivisering och smarta lösningar drivs framåt i snabb takt. Tjänsten som fastighetsingenjör erbjuder därför en kreativ möjlighet för dig som tänker framåt, gillar innovativ teknik och att lösa problem. Du kommer att vara en del av en grupp som tillsammans utvecklar och förvaltar kommunens fastigheter. I rollen som Fastighetsingenjör krävs att du har teknisk kompetens avseende fastighetens system och förvaltning.Du kommer att vara sakkunnig avseende drift-, energi- och förvaltningsfrågor. Du kommer även att utveckla driftoptimeringsarbetet och ha löpande uppföljning av statistik gällande energi, felanmälningar mm. Det ingår i tjänsten att genomföra besiktningar och tillsyn av våra objekt samt att följa upp och kvalitetssäkra serviceavtal med leverantörer och entreprenörer. Du kommer att leda utredningar avseende ventilation, inomhusmiljö, riskkonstruktioner, skadedjur mm i våra fastigheter samt säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas.
07DBCEDD-9BAF-44F7-A704-EA184EED2C18
Sista ansökningsdag: 2021-10-31
Nu söker vi dig som är sjukgymnast/fysioterapeut och vill arbeta inom den kommunala hemsjukvården i Lomma Kommun. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du får möjlighet att självständigt planera ditt arbete inom ditt ansvarsområde.Som sjukgymnast/fysioterapeut ansvarar du för undersökningar, bedömningar, mål, behandlingar/övriga insatser och uppföljningar för patienter inom det kommunala hemsjukvårdsansvaret. Det kommunala ansvaret omfattar personer boende i ordinärt boende, gruppbostad, på särskilt boende och korttidsenhet. Du kommer i första hand ansvara för patienter på särskilt- och i ordinärt boende.I arbetet ingår bland annat förskrivning av gång- och förflyttningshjälpmedel, fallriskbedömning, behandling, träning samt handledning, instruktion och information till närstående och omvårdnadspersonal ingår som en naturlig del av arbetet. Du kommer att ha ett nära samarbeta med arbetsterapeut, sjuksköterska och omvårdnadspersonal bl. a genom team möten, individuella rehabiliteringsplaner, stöd och handledning.Dokumentation sker i journalsystemet ProCapita.Tjänstgöringen är förlagd till måndag-fredag.
E26EBD52-BC6E-45F3-AA19-A4CBE6A08027
Sista ansökningsdag: 2021-10-31
Som undersköterska i vår hemtjänst är din uppgift att ge god omvårdnad och social omsorg. Helt enkelt att med ett professionellt förhållningssätt stötta våra äldre kommuninvånare så att de kan ha ett så självständigt liv som möjligt. Vårt arbete bygger på stor respekt för den enskildes behov och önskningar. Därför arbetar vi med kontaktmannaskap. Som undersköterska i vår hemtjänst utför du en del hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation vilket betyder att vi inom hemtjänsten har ett nära samarbete med övriga professioner runt brukaren så som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Du kommer att ingå i ett team med kollegor.Vi erbjuder nu tillsvidareanställning samt vikariat. Sysselsättningsgrad på 75%.
72B63E13-4848-4BC7-B5E0-BFF15D69C9C9
Sista ansökningsdag: 2021-11-01
Som boendestödjare utför du biståndsbedömda insatser enligt SoL gentemot personer som upplever sig ha en psykisk ohälsa som begränsar vardagen och är mellan 18-65 år. Med stor delaktighet från individen upprättar du en genomförandeplan utifrån biståndsbeslutet. Boendestödjarens funktion är att hjälpa/träna/stödja/motivera till ökad självständighet i vardagslivets olika situationer. Ett vanligt uppdrag är att hjälpa individen att hitta en meningsfull aktivitet eller sysselsättning för att bryta social isolering.Teamet arbetar efter ett systemorienterat synsätt där individen är en del av ett sammanhang och metoden CM (case management) används för att ge individen ett samordnat stöd. Andra metoder som boendestödjarna arbetar med är ESL (Ett självständigt liv), MI (Motiverande Intervju) och IPS (individual placement and support). Arbetet utgår från hemmiljön eller de olika arenor som personen har svårigheter inom och sker under kontorstid.Dokumentation är en del av arbetsuppgiften och systemet Journal Digital används för detta. Vi ser kompetensutveckling som en naturlig del av arbetet, varför extern handledning erhålles kontinuerligt.
71ADD785-8BBD-40CA-95B6-0CBD9C47BF68
Sista ansökningsdag: 2021-11-01
Vi söker dig arbetsterapeut som vill bli vår nya medarbetare på Dagverksamheten på Strandängsgatan i Lomma. Du har ett stort engagemang och intresse av att arbete med personer som har en kognitiv problematik och att arbeta med ett rehabiliterande arbetssätt för att förstärka och bibehålla det friska är självklart för dig. Vi möter våra gäster på Dagverksamheten utifrån en positiv helhetssyn där vi dels försöker att tillgodose de individuella behoven per individ men också utifrån behov, intresse och förmåga att delta i gruppaktiviteter. Verksamheten är inriktad på att ge varje gäst ett meningsfullt vardagsliv och erbjuda aktiviteter, måltider och social samvaro tillsammans med andra på ett utifrån individen lyhört och respektfullt sätt. Vår tanke är att våra gäster på Dagverksamhet blir sedda för de personer de är och att vi anpassar meningsfulla aktiviteter, grupper och sammanhang utifrån deras förmåga och intresse. Att arbeta med ett rehabiliterande arbetssätt är viktigt dels för att stödja och underhålla funktioner men även för att bevara våra gästers självkänsla.Dagverksamheten bidrar även till möjlighet för avlastning till anhöriga. Anhöriga är en viktig samarbetspart för oss och som medarbetare behöver man vid behov ha förmåga att stödja dessa på ett empatiskt och respektfullt sätt. Närståendestödet ingår i vår organisation och det möjliggör ett smidigt och funktionellt samarbete utifrån de behov vi fångar upp i vår verksamhet. Vi har ett gott samarbete med övriga aktörer inom hemvården och hemsjukvården och har även en Demenssjuksköterska knuten till vår verksamhet. På Dagverksamheten tjänstgör i nuläget undersköterskor och en Silviasyster. Vår tanke är nu att knyta en arbetsterapeut till vår verksamhet för att förstärka vårt multiprofessionella arbete. Du kommer att ingå i arbetslaget och där bidra med dina yrkesspecifika kunskaper.
473D9420-0A69-4F8E-8F22-FA2C6AF8AE2E
Sista ansökningsdag: 2021-11-07
I tjänsten ingår en kombination av operativa och administrativa arbetsuppgifter både i samband med förberedelse och genomförande av val 2022 samt som vikarierande nämndsekreterare. I uppdraget som valassistent ingår du i ett team och samarbetar med valsamordnare med att bland annat administrera röstmottagares utbildning och tjänstgöring, hantera valmaterial, kontakt med lokalansvariga samt erbjuda medborgarservice i samband med val 2022. Kvälls- och helgarbete förekommer i samband med val. I nämndsekreteraruppdraget ingår ansvar för sekreterarskap i nämnder, utskott och tillfälliga beredningar, inklusive tillhörande beredningsarbete, ärendehantering, bevakning och andra uppgifter inom nämndsadministrationen. I syfte att kvalitetssäkra nämndsprocesserna och ärendehanteringen i dessa har Lomma kommun en centraliserad nämndssekreterarorganisation under kommunledningsförvaltningens förvaltningschef, bestående av kommunsekreteraren och tre nämndsekreterare. I nämndsekreteraruppdraget förekommer kvällsarbete.
38957D57-B415-47A1-8F58-ECD3C0CCEB07
Sista ansökningsdag: 2021-11-12
Som lärare i årskurs 1 hos oss arbetar du i samverkan med fritidslärare samt samarbetar, utvecklar, planerar, genomför och utvärderar arbetet tillsammans med goa kollegor. I tjänsten ingår mentorskap i årskurs 1 och undervisning för de yngre eleverna.
FD216C6D-1318-4299-8F32-643F9798A4FD
Sista ansökningsdag: 2021-11-15
Socialförvaltningen i Lomma befinner sig på en spännande förändringsresa mot att bli en modern Socialförvaltning i framkant, med en äldreomsorg vi alla känner stolthet över. För oss är det viktigt med rätt person på rätt plats. Vi söker dig som drivs av utmaningar, inte räds förändringar och vill vara med och utveckla verksamheten till en av landets främsta. Vi ser utmaningen, vi antar den och vi tänker bli en av de bästa kommunerna på äldreomsorg i Sverige. Är du sugen på att vara med på vår resa?Vi söker nu dig, distriktssköterska/sjuksköterska som vill komplettera vårt team. Vi har ett självständigt, meningsfullt och utvecklande arbete där patienten och teamet är i fokus.Som sjuksköterska i Lomma kommuns Socialförvaltning erbjuder vid dig, ett arbete präglat av hög kvalitet, arbetsglädje och gott bemötande. Du har möjlighet att påverka din tjänstgöringsgrad och helgtjänstgöring ingår.Just nu söker vi dig/er som är intresserade av att arbeta som timanställd hos oss inom särskild boende, korttidsenhet och hemsjukvård. Dagtid, kvällstid och natt.Vi erbjuder dig en trevlig stimulerande arbetsplats med strävan efter hög kvalitet.
54770FD5-860A-4B67-AF8B-C0CDDFA485DA