RSS

RSS  |  A-Ö  |  Translate  |  Större text  |  Lättläst  |  Lyssna  |  Teckenspråk  |  Kontakt  |  Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lomma kommuns logotyp
Långa Bryggan i Bjärred
Du är här:

Kommunens organisation

Organisationsplan

Klicka på bilden för att se den i större format

Antal mandat Lomma kommun

Mandatfördelning och kommunens organisationsstruktur  

Det högsta beslutande organet i kommunen, kommunfullmäktige består av 45 ledamöter, fördelade på partier, utifrån valresultatet år 2014, enligt följande.

Mandatfördelning

Moderata samlingspartiet, 21 mandat
Socialdemokratiska arbetarpartiet, 10 mandat
Folkpartiet liberalerna, 5 mandat
Miljöpartiet de gröna, 3 mandat
Sverigedemokraterna, 3 mandat
Centerpartiet, 2 mandat
Kristdemokraterna, 1 mandat

Läs mer om valresultatet

Kommunfullmäktige

beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt, främst

  • Övergripande mål och riktlinjer
  • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Nämndernas organisation och verksamhetsformer,
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
  • Val av revisorer och revisorsersättare,
  • Ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Kommunfullmäktige sammanträder ca en gång per månad. Mötena, som är offentliga, äger rum i Stora Sessionssalen i kommunhuset. Kungörelsen, som beskriver vilka ärenden som kommer att behandlas, hittar du under "politiska organ".

Du är välkommen att närvara vid sammanträdena. Du har också möjlighet att följa sammanträdena via kommunens hemsida, där de direktsändes. Klicka på "webb-tv". Äldre sändningar finns tillgängliga på samma plats. Datum för sammanträdena hittar du under "sammanträdesdatum" och via annons i dagspressen.

Läs mer om Kommunfullmäktige. Här hittar du också kontaktuppgifterna till de valda politikerna.

Kommunstyrelsen

består av 13 ledamöter och lika många ersättare. Förtroendevalda i kommunstyrelsen är valda av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen är kommunens "regering" och har styrande och samordnande uppgifter. Den ska leda och samordna kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av hel- eller delägda kommunala bolag. Kommunstyrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska vidare bereda eller yttra sig i alla ärenden som ska handläggas av fullmäktige, ha hand om den ekonomiska förvaltningen och verkställa fullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige har fastställt kommunstyrelsens uppgifter i övrigt i dess reglemente.

Läs mer om Kommunstyrelsen

Nämnderna

Fullmäktige har beslutat att kommunen ska ha sex nämnder som var och en ansvarar för olika delar av kommunens verksamhetsområde. Förtroendevalda i nämnderna är valda av kommunfullmäktige.

Nämnderna har till uppgift att självständigt besluta i frågor som rör förvaltningen, dvs den fortlöpande verksamheten och i frågor inom ansvarsområdet som anges i respektive specialförfattning. Nämnderna har vidare beredande funktioner till kommunfullmäktige och ansvarar för att av fullmäktige fattade beslut verkställes. Vilka nämnder som finns i kommunen ser du i organisationsskissen. Nämndernas respektive ansvarsområden framgår av de av fullmäktige fastställda reglementena för nämnderna.

Läs mer om nämnderna. Här hittar du även kontaktuppgifter till de politiskt valda.

Kommunens överförmyndare huvudsakliga uppgift är att se till att förmyndare för barn under 18 år och gode män eller förvaltare sköter sina uppdrag i enlighet med föräldrabalkens regler.
Bland annat granskar han den ekonomiska redovisning som gode män och förvaltare är skyldiga att lämna efter varje kalenderår. Även föräldrar är skyldiga att lämna in en årsräkning om ett barn har egendom värd mer än 8 basbelopp.

Vid tillsynen ska överförmyndaren särskilt se till att den enskildes tillgångar används för hans eller hennes nytta och att övriga tillgångar är tryggt placerade och ger en skälig avkastning.

Läs mer om Överförmyndare och God man.

Tjänstemannaorganisationen

För beredning, löpande förvaltning och verkställighet av de politiska organens beslut finns en förvaltningsorganisation organiserad så att till varje nämnd hör en förvaltning. Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har dock en gemensam förvaltning benämnd förvaltningen för utbildning, kultur, kost och fritid. Även tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden har en gemensam förvaltning, som kallas samhällsbyggnadsförvaltningen. Häri ingår även verksamhet som lyder under kommunstyrelsen.

Förvaltningarnas namn och organisatoriska tillhörighet framgår av organisationsskissen.

Kommunledningskontoret innefattar kansli-, utvecklings-, personal-, ekonomi- samt IT-och och serviceavdelningen. Kommunledningskontoret utgör i första hand beredningsorgan till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, men servar också nämnderna och övriga förvaltningar.

Läs mer om förvaltningarna

Senast uppdaterad: 2015-01-07
Sidansvarig: Ingrid Grönkvist
Lomma kommun

Hamngatan 3, 234 81, Lomma
Visa på kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
e-post: info@lomma.se
tfn: 040-641 10 00

Vid akuta ärenden (efter kontorstid):
SOS-alarm: 040-676 93 73

Öppettider
Kommunhusets förvaltningar har normalt öppet:

Måndag, onsdag och torsdag 08.00-16.30
Tisdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-15.00

Kontakt och öppettider