RSS

RSS  |  A-Ö  |  Translate  |  Större text  |  Lättläst  |  Lyssna  |  Teckenspråk  |  Kontakt  |  Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lomma kommuns logotyp
Långa Bryggan i Bjärred
Du är här:

Lommabanan

År 2020 startar persontrafiken på Lommabanan


I april 2014 fastställde regeringen den nya nationella planen för transportsystemet 2014-2025. I denna ingår en satsning på Lommabanan med bland annat en station för persontrafik i Lomma tätort. Målet är att Lommabanan ska få lokal persontrafik år 2020. Inledningsvis kommer det att bli stationer i Furulund och Lomma. Det är kommunerna och Region Skåne som finansierar denna utbyggnad. Kommunerna betalar för stationerna med plattformar, planskilda gång- och cykelpassager, utrustning, parkeringsplatser med mera. Trafikverket och Region Skåne ska finansiera ett nytt mötesspår som ska byggas strax söder om Furulund samt övrig nödvändig upprustning av banan.

Lomma kartöversikt

Inledningsvis kommer Lommabanan att trafikeras med ett persontåg i timmen i vardera riktningen mellan klockan 6 på morgonen och ungefär klockan 24 på natten. Tågen är tänkta att gå sträckan Åstorp – Svalöv – Kävlinge – Lomma – Malmö C och sedan genom Citytunneln och trafikera den nya Malmöringen, det vill säga den nuvarande kontinentalbanan. Se den ”röda” linjen nedan:

Linjesträckning

På lite längre sikt är avsikten att öppna ytterligare två stationer i Lomma kommun, Flädie respektive Alnarp, och att öka turtätheten till halvtimmestrafik under rusningstider morgon och sen eftermiddag.

Med tåg minskar restiden mellan Lomma och Malmö Central till 7 minuter att jämföras med dagens cirka 25 minuter med buss. Det blir också betydligt enklare om man ska resa vidare med tåg till Köpenhamn eller norrut i Sverige.


Aktuellt arbete kring stationsområdet i Lomma


I juni 2016 färdigställdes den planskilda gång- och cykelvägen under järnvägen i den södra delen av stationsområdet. Samtidigt påbörjades arbetet med att bygga en planskild korsning mellan järnvägen och Vinstorpsvägen. I denna del av projektet ingår också att anlägga busshållplatser strax väster om plankorsningen. Plankorsningen under järnvägen beräknas vara färdigt i december 2017. Vid denna tidpunkt flyttar också busstationen i Lomma till detta område.

Detaljplanen för stationsområdet vann laga kraft i augusti 2016, varpå arbetet med att iordningställa hela området för den kommande persontrafiken kunde inledas.


Förändringar i busstrafiken i Lomma tätort


I december 2017 kommer en omläggning att ske av linje 132 (Löddeköpinge-Bjärred-Lomma-Malmö) i Lomma tätort. Från och med denna månad kommer linjen att från Lomma Hamn fortsätta Vinstorpsvägen ut till E6 och där via nybyggda ramper fortsätta motorvägen in mot Malmö. Härigenom förkortas restiden betydligt till och från Malmö. Turtätheten kommer att bli minst var 15:e minut under rusningstid, vilket kan jämföras med dagen timmestrafik på denna linje.

Linje 133 Lomma–Alnarp–Malmö kommer inte att förändras förrän år 2020. I samband med att tågtrafiken startar på Lommabanan kommer turtätheten att reduceras, men inte upphöra på denna linje.


Övriga aktuella frågor kring Lommabanan


Bullerfrågan
Trafikverket har genomfört en bullerutredning om Lommabanan, vilken finns redovisad på deras hemsida om Lommabanan: www.trafikverket.se/Bullerutredning/Lommabanan.pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En gemensam bullergrupp har bildats av de sex kommunerna som ligger längs Lommabanan och Söderåsbanan.

Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma beslutade den 29 september 2015 att förelägga Trafikverket följande:

• att till nämnden redovisa de bullerskyddsåtgärder som behöver genomföras i Lomma kommun för att uppfylla riktvärden inom planeringsfallen ”befintlig miljö” respektive ”väsentlig ombyggnad” i infrastrukturpropositionen för samtliga fastigheter där människors hälsa kan påverkas av buller längs järnvägen i kommunen.

• att till nämnden redovisa kostnader för bullerskyddsåtgärder inom planeringsfallen ”befintlig miljö” respektive ”väsentlig ombyggnad” i infrastrukturpropositionen för samtliga fastigheter där människors hälsa kan påverkas av buller längs järnvägen i kommunen.

• att till nämnden redovisa en tidsplan för när bullerskyddsåtgärder kommer att vidtas längs med järnvägen inom Lomma kommun att uppfylla riktvärdena inom planeringsfallet ”befintlig miljö” samt ”väsentlig ombyggnad” i infrastrukturpropositionen.

• att ovan nämnda redovisningar ska vara nämnden tillhanda senast 2 månader efter det att Trafikverket tagit del av beslutet.

Kraven på bullerskyddsåtgärder är högre om det anses att en väsentligt ombyggnad har skett av järnvägen eller det är befintlig (oförändrad) miljö det handlar om.

Övriga kommuner längs Lommabanan och Söderåsbanan har fattat liknande beslut.

Trafikverket har överklagat miljö- och byggnadsnämndens beslut i sin helhet till länsstyrelsen.

Kommunens ställningstagande
Frågorna om godstrafik på Lommabanan har diskuterats under många år i kommunen. I kommunens övergripande mål och riktlinjer (ÖMR) 2015-2019 finns följande punkt med: "Lomma kommun ska aktivt verka för att godståg flyttas bort från tätbebyggt område."

Att kommunen arbetar för ett yttre godsspår tydliggörs även i kommunens översiktsplan 2010: Utdrag ur översiktsplanen - kapitlet om kommunikationer.pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Båda ovanstående dokument finns länkade på denna sida.

Bakgrund - Utbyggnaden av Lommabanan och yttre godsspår


Yttre godsspår
Frågan om byggandet av ett yttre godsspår aktualiserades i början av 90-talet då Banverket (numera Trafikverket) presenterade ett förslag om byggandet av en stor rangerbangård för godståg (Riksbangård Syd) någonstans i Skåne. Så småningom utmönstrades ett huvudalternativ i Eslövs kommun strax söder om Marieholm. Förslaget om en ny rangerbangård satte också fingret på frågan om att godstrafiken på järnvägen skulle öka betydligt i framtiden. Nästan omedelbart inledde närmast berörda kommuner, vid denna tidpunkt Eslöv, Kävlinge, Lomma, Lund och Svalöv, ett samarbete kring hur konsekvenserna av ökad trafik med godståg skulle hanteras. Utredningar gjordes och förslag presenterades om att ett särskilt spår för godstågen borde byggas utanför tätorterna i vår region.

Så småningom drog Banverket tillbaka förslaget om en ny rangerbangård i Skåne och valde andra lösningar så som att satsa på utbyggnad av befintliga anläggningar som till exempel Malmö Bangård. Frågan om att trafiken med godståg på järnvägstrafiken skulle öka betydligt i framtiden kvarstod dock. Krav ställdes från berörda kommuner att Banverket skulle ta denna fråga på allvar. Banverket gjorde förstudier, lokaliseringsstudier mm. Efter ett antal utredningar och studier konstaterade Banverket dock för sin del att något särskilt spår för godstrafiken utanför samhällena inte kunde motiveras av vare sig kapacitetsskäl (möjligtvis på lång sikt) eller med hänsyn till buller, vibrationer eller säkerhet. Detta har dock berörda kommuner ej accepterat, inte minst Lomma kommun som arbetar vidare för att ett ”yttre godsspår” ska byggas utanför t.ex. Lommas och Flädies samhällen. Markreservat finns i kommunens översiktsplan.

Persontågstrafik
När frågan om lokal persontågstrafik (pågatågstrafik) på Lommabanan först föreslogs var Lomma kommun tveksam. Så småningom ändrades dock kommunens inställning.

Skälen var i huvudsak två:

  • Med persontåg på Lommabanan kan vi resa mer hållbart. Bil- och busstrafiken minskar vilket är bra för säkerheten, framkomligheten och miljön (mindre buller, avgaser, trängsel).
  • Med persontåg på Lommabanan får godstågen konkurrens, vilket gör att kapacitetstaket nås tidigare och att godstågen inte är allenarådande på banan. Något som underlättade kommunens ställningstagande var att vi kom överens med Banverket om att något mötesspår inte skulle byggas i Lomma tätort (vilket hade lett till längre bomfällningstider, mer buller med mera).
Senast uppdaterad: 2016-12-15
Sidansvarig: Karolina Jensen

FAKTA:

Lommabanan börjar i Kävlinge och slutar i Arlöv. Banan är 19 kilometer lång och öppnades för trafik år 1886. Persontrafiken lades dock ned år 1983 och i dagsläget finns ingen persontrafik på Lommabanan.

Lokal persontrafik med uppehåll i Lomma och Furulund kommer att inledas år 2020. Befintlig station i Kävlinge kommer att användas. På längre sikt planeras stationer även i Flädie, Alnarp och Arlöv. I söder kopplas banan ihop med Södra stambanan mot Malmö och i norr med Söderåsbanan mot Svalöv och Åstorp.

Telefon
Kontakt
Planeringschef

040-641 11 05

Telefon
Relaterat
Lomma kommun

Hamngatan 3, 234 81, Lomma
Visa på kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
e-post: info@lomma.se
tfn: 040-641 10 00

Vid akuta ärenden (efter kontorstid):
SOS-alarm: 040-676 93 73

Öppettider
Kommunhusets förvaltningar har normalt öppet:

Måndag, onsdag och torsdag 08.00-16.30
Tisdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-15.00

Kontakt och öppettider